anthonyfbruno@gmail.com

About anthonyfbruno@gmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far anthonyfbruno@gmail.com has created 38 blog entries.

Why do we pray for the long life of our gurus?

Buddha Shakyamuni manifested enlightenment in Bodhgaya, India, and taught the sacred Dharma more than 2,500 years ago. Since that time, these incomparable teachings have passed directly from teacher to student in an unbroken lineage up [...]

ཆོས་ཚོགས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་བརྟན་བཞུགས་མཛད་སྒོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ།

ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཇར་སི་ལར་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་ལ་གསལ་བསྒྲགས།

༧སྐྱབས་མགོན་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་ནས་མཁན་པོ་བྱམས་པར་སྨོན་ལམ་གྱི་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་བའི་བརྙན་ཐུང་།

༧སྐྱབས་མགོན་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མཁན་པོ་བྱམས་པ་ལགས་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་དཔལ་ས་སྐྱའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཡིག་སྩལ་སྐབས་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་།

什麼是登座大典?登座大典的程序是什麼?

在西藏,登座大典在某種意義上類似於女王或國王的加冕典禮。在藏傳佛教中,舉行登座大典意味著此位偉大的上師正式地接受和承擔起此位置的宗教領導職責。弟子們通過向上師進行廣大的供養, 祈請上師長久駐世、為利有情廣傳佛法。 在今年的祈願法會上,我們將慶祝目前薩迦派的傳承法脈持有者:尊貴的第42任薩迦法王大寶金剛仁波切登座。在法王登座並持誦傳統祈願文後,不同的團體將為法王獻上廣大的供養。其中包括代表整個宇宙的宏偉曼達拉供;代表佛陀身、語、意的供養以及其他傳統具有象徵的供養。 這將是一次歡慶的盛會!   圖片來源 -Himalayan Art Resources Inc. / Rubin Museum of Art (魯賓藝術博物館) 香水塗飾花敷之大地 須彌勝山四洲日月嚴 緣念佛剎以作供養故 願諸有情受用清淨土 ~ 曼扎供

What is an enthronement ceremony and what happens at an enthronement ceremony?

An enthronement in Tibetan culture is similar, in certain ways, to a coronation of a queen or king. In the Tibetan Buddhist context, however, an enthronement is a ceremony during which a great teacher [...]

集體祈願有什麼力量?

  當我們以清淨的發願意樂在集體祈願法會上聚集我們的聲音及誠心時, 祈願的力量將極大的增強。滴水虽微,聚则成海,而滴水融入海中後則與廣漠的大海融為一體。類似地,每一位祈願者都將獲得與集體祈願同樣的功德。 實際上,世界上所有的宗教傳統都珍視集體祈願共修所產生的巨大力量!當我們的聲音聚合時,祈願聲將在廣大的空中回響。 圖片來源 -Himalayan Art Resources Inc. / Rubin Museum of Art (魯賓藝術博物館) 福德大海完成悉圓滿 智慧大海清淨悉轉化 願力大海無餘圓滿後 願諸有情登殊勝位 ~十六阿羅漢作法儀軌,回向文

What is the power of group prayer?

  When we join our voices and our hearts together with pure intentions, the power of our prayers is greatly amplified. Just as a drop of water when merged with a great ocean becomes [...]

舉辦北美薩迦世界和平祈願法會的目的是什麼?

今年將在紐約州沃登市Tsechen Kunchab Ling(大悲遍空寺)舉行的祈願法會將是薩迦傳承在北美組織舉辦的第一屆世界和平祈願法會。一些當今偉大的上師們將受邀出席,屆時將提供來自世界各地的修行人一次殊勝吉祥的機會參與祈願並面見上師們。 通過上師高僧大德、參與者、功德主和志願者參與祈願所積累的福德,將益於佛法在北美的傳播。在此,福德(藏文為索南)指的是正面意念、語言和行為的積累,此善的積累將會成熟而帶來暫時的安樂——而當福德和通過禪修的洞察力所了知的智慧積累匯合後,行者將會達到精神解脫。 我們把集體祈願所產生的廣大福德作此回向:願所有的具德上師和佛陀的法教持有者們長久駐世;願教法本身持續繁榮;願和平、健康和安樂在全世界傳播。另外,我們祈願“貧窮”“疾病”“暴力”“戰爭”將退出人們記憶的舞台。願所有眾生獲得圓滿的證悟,同時願我們自己獲得圓滿證悟從而幫助利益他人獲得同樣的成就。 因此,儘管此次祈願法會將在紐約州舉行,但其祈願所含射的範圍卻是全世界。   圖片來源 -Himalayan Art Resources Inc. / Rubin Museum of Art (魯賓藝術博物館) 我此普賢殊勝⾏ 無邊勝福皆迴向 普願沈溺諸眾⽣ 速往無量光佛剎 ~普賢行願品,偈頌六十二

新聞